ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
ระเบียบ กองทุน กรรมธรรม์

 ระเบียบ กองทุน กรรมธรรม์

ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์วัดไทยไอซ์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๕
______________________________ 

 

โดยที่คณะกรรมการ กองทุน กรมธรรม์ เพื่อการสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์ได้ประชุม และได้มีมติให้ใช้ร่างข้อบังคับ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

         

              จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

หมวด ๑
บททั่วไป
_______________

 

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า กองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๕


          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนกองทุนกรรม
ธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์ เห็นชอบเป็นต้นไป 

          ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
          “กฌ
.” หมายความว่า เป็นกองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์
          สำนักงาน
“กฌอ” หมายความว่า สำนักงาน คณะกรรมการกองทุนกรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์     

    สมาชิก” หมายความว่า สมาชิก กองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

          ประธาน “กฌอ” หมายความว่า  ประธานกรรมการดำเนินการกองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

  ที่ปรึกษา “กฌอ” หมายความว่า  ผู้ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการดำเนินการกองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

          คณะกรรมการ“กฌอ” หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการการ

กองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

        กรรมการ “กฌอ” หมายความว่า กรรมการกองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

  เงินค่าสมัคร” หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกทุนนิธิ กรมธรรม์สงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

  เงินค่าบำรุง” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเมื่อคณะกรรมการมีมติเรียกเก็บ
          เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของ
“กฌอ”

          เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า” หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่ “กฌอ” เรียกเก็บสมาชิกเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย
          “นายทะเบียน” หมายความว่า เป็นนายทะเบียน กองทุนกรมธรรม์ สงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

 

          ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  จนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

 

 

หมวด ๒
วัตถุประสงค์และที่ตั้งสำนักงาน
______________
 

 

          ข้อ ๕ ก.ฌ.อ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน
      

          ข้อ ๖ สำนักงาน “กฌอ” ตั้งอยู่วัดไทยไอซ์แลนด์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

          ข้อ ๗ เครื่องหมายของกองทุนกรมธรรม์สงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์  มีอักษรคำว่า “ กฌอ

           รูป หน้าจั่วที่มีช่อฟ้า สื่อถึงวัดไทย 
        แสงสีทองที่อยู่ข้างหลัง แสดงถึงความอบอุ่นหรือความสว่างสุขคติของชีวิตรด้วยความโอบอ้อมอารีของพุทธ
        ส่วนรูปมือข้างล่าง สื่อถึงการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซี่งกันและกัน

 

 

 

หมวด ๓
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ
____________________

 

          ข้อ ๘ ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

          
(๑) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ
“กฌอ”  
          (๒) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                (กฌอ มีมติไม่รับ)
          (๓) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
          (๔) อายุไม่เกิน ๗๕ ปี

 

          ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน “กฌอ” หรือหน่วยงาน และนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงิน กรมธรรม์สงเคราะห์ หรือยื่นต่อผู้ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการ “กฌอ”

 

          ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องระบุชื่อผู้ที่ประสงค์ให้ได้รับเงินกรมธรรม์สงเคราะห์ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินกรมธรรม์สงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้ “กฌอ” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

          ข้อ ๑๑ ให้ประธาน“กฌอ” หรือผู้ที่คณะกรรมการ“กฌอ” มอบหมายมีอำนาจสั่งรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘  และได้ดำเนินการตามข้อ ๙ ครบถ้วน หรือผู้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ ๑๖ เข้าเป็นสมาชิก
          สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมีผลสมบูรณ์นับแต่วันที่มีคำสั่งรับเข้าเป็นสมาชิก
  โดยนายทะเบียน นำเข้าประชุม และประกาศรับรองโดยมติ

ในที่ประชุมรับรองการเข้าเป็นสมาชิก จึงถือว่ามีสิทธิ รับกรมธรรม์ได้

 

          ข้อ ๑๒ “กฌอ” จะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกพร้อมทั้งกฎระเบียบ กองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

 

          ข้อ ๑๓ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
          (๑) ตาย
          (๒) ลาออก
          (๓) คณะกรรมการ
“กฌอ” ให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะไม่ชำระเงินสงเคราะห์ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย และ  “กฌอ”  มีหนังสือแจ้งให้ชำระเงินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดครั้งแรก
          (๔) กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
“กฌอ”  อย่างร้ายแรงและคณะกรรมการ “กฌอ”  มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
          การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตาม (๒) (๓) และ (๔) สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามระเบียบนี้คืน รวมถึงผู้รับ กรมธรรม์ ก็ขาดคุณสมบัติตามไปด้วย

          ข้อ ๑๔ นอกจากในกรณีตามข้อ ๑๓ (๑) แล้ว ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพอาจขอกลับเข้าเป็นสมาชิกได้อีกตราบเท่าที่ยังมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ แต่ต้องชำระ เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ในระหว่างที่พ้นจากสมาชิกภาพจนครบถ้วน และ“กฌอ”” สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกใหม่จนกว่าจะได้มติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
“กฌอ”

หมวด ๔
เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์
และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
__________________

 

          ข้อ ๑๕ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราดังต่อไปนี้
          (๑) เงินค่าสมัคร
               (ก) ผู้ที่มีอายุในวันสมัครตั้งแต่สิบแปดปี

               (ข) ผู้ที่มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  ๘๐ ปี

          (๒) เงินค่าบำรุง ให้สมาชิกชำระเงินค่าบำรุง ยังไม่มีการเรียกเก็บ
          (๓) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๑๖

 

          ข้อ ๑๖ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์หรือค่าจัดการศพในอัตราศพละ ๒๐๐๐ สองพันโครน่า ตามประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย


          
 

          ข้อ ๑๗ การส่งเงินให้ส่งในนามบัญชี “กฌอ”

          ข้อ ๑๘ “กฌอ” จะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจำนวนสองศพเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐๐ (สี่พันโครน่า) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ “กฌอ”  จะนำไปใช้จ่ายในกิจการอื่นใดไม่ได้ เว้นแต่จะนำไปใช้สำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่ความตาย

 

          ข้อ ๑๙ เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ตามที่สมาชิกแจ้งต่อ “กฌอ”   หรือ“กฌอ” ได้มีมติอนุมัติในกรณีอื่นๆ  พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
          (๑)
 สำเนามรณบัตร

(๒) กรณีเร่งด่วน มีพยานบุคคล ๓ ท่าน รับรอง
  (๓) ใบอยู่ประเทศไอซ์แลนด์ (วีซ่า) หรือหนังสือเดินทางไทย,ไอซ์แลนด์
  (๔)
   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินกรมธรรม์

           (๕) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิรับเงินกรมธรรม์สงเคราะห์กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
          (๖)เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  

          ข้อ ๒๐ ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย “กฌอ” จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์   ผู้ทำกรมธรรม์ฌาปนกิจสามารถเปลี่ยนผู้รับมอบสิทธิ ได้ แต่ห้ามมิให้เปลี่ยนผู้รับกรมธรรม์ กรณีการเปลี่ยนผู้รับกรรมธรรม์ สมาชิกต้องลงทะเบียนใหม่

 

          ข้อ ๒๑ ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ “กฌอ” จ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
          (๑) เป็นผู้รับ กรมธรรม์การฌาปนกิจสงเคราะห์วัดไทยไอซ์แลนด์ โดยปรากฎในใบลงทะเบียน
 
          (๒) คณะกรรมการ มีคำสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับ กรมธรรม์แทน

        ในกรณีบุคคลที่ระบุไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจัดการตามเจตนาของสมาชิกได้ คณะกรรมการ มีสิทธิจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ตายได้
          เมื่อ
“กฌอ”  ได้รับคำร้องตามวรรคสอง และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู้จัดการศพของสมาชิกได้จริง ให้ “กฌอ” จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลนั้น แต่ถ้า “กฌอ”  เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้จัดการศพได้  ให้“กฌอ”  จัดการศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น
          เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้วยังคงมีเงินสงเคราะห์เหลืออยู่ ให้
“กฌอ”  จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่ญาติ ตามที่ “กฌอ” เห็นชอบ

          ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในข้อ ๒๐ ให้จ่ายตามจำนวนเงินที่คำนวณเก็บได้จากสมาชิกซึ่ง ทาง“กฌอ” กำหนดเอาใว้ โดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ “กฌอ”  อนุมัติ ทั้งนี้ ในการรับเงินผู้รับเงินต้องจัดหาบุคคลน่าเชื่อถือให้การรับรองการรับเงินนั้นในกรณีรับแทน,

 

          ข้อ ๒๓ ในการจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดเกิดปัญหาโต้แย้งที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการ“กฌอ” วินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์นั้น โดยให้ถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ“กฌอ” เป็นเกณฑ์

 

หมวด ๕
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
____________________

 

          ข้อ ๒๔ สมาชิกมีสิทธิดังนี้
          (๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของ
“กฌอ” ต่อคณะกรรมการ “กฌอ” และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการ “กฌอ” กระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของ “กฌอ” หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ “กฌอ”
          (๒) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารเพื่อทราบการดำเนินกิจการของ “กฌอ”
          (๓) ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนให้เลิก
“กฌอ” พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ โดยมีสมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
          (๔) ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

 

          ข้อ ๒๕ สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้
          (๑) ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของ
“กฌอ” และมติคณะกรรมการ “กฌอ”
          (๒) ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย
          
(๓) เก็บรักษาหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกของ
 “กฌอ” ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จาก“กฌอ”
          (๔) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือกรณีแก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นคำร้องต่อ “กฌอ” ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อ“กฌอ” จะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
          (๕) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร
โดยไม่ขัดกับกฏระเบียบใดๆ

 

หมวด ๖
คณะกรรมการและการดำเนินกิจการ
_______________

 

            ข้อ ๒๖ให้มีคณะกรรมการ “กฌอ” และกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน
          การตั้งประธานและเปลี่ยนตัวประธานให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ ซึ่งต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมส่งสำเนาที่มีคำรับรองว่าถูกต้องภายในสามสิบวันไปให้นายทะเบียนทราบด้วย

          การรแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นอำนาจของประธาน และให้ส่งสำเนาไปที่นายทะเบียน ๑ ชุด  และวัดไทยไอซ์แลนด์ ๑ ชุด  จนกว่าจะมีกฎระเบียบใหม่

 

          ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการ “กฌอ” เป็นผู้ดำเนินการระเบียบ กองทุนกรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์ ในการนี้คณะกรรมการ “กฌอ”  จะมอบหมายให้กรรมการ “กฌอ” คนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้
       

          ข้อ ๒๘ กรรมการ “กฌอ” ไม่มีสิทธิรับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใด นอกจากคณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

          ข้อ ๒๙ คณะกรรมการ“กฌอ” มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของ “กฌอ” ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
“กฌอ”
          (๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
          (๓) จัดการในเรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
“กฌอ” การใช้จ่ายเงินของ “กฌอ” ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ “กฌอ” ที่วางไว้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
          (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
“กฌอ”  ในการดำเนินกิจการ
          (๕) วินิจฉัยกรณีที่เกิดปัญหาการจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามข้อ  ๒๑

          

ข้อ ๓๐ อำนาจหน้าที่ของ “กฌอ” ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

(๑)        ประธาน“กฌอ” มีอำนาจดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ

(๑.๑) สั่งการ และบริหารกิจการของ“กฌอ” ให้เป็นไปตามระเบียบ   ตามข้อ ๒๕

(๑.๒) แต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่ปรึกษา       อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่

          (๒) อำนาจหน้าที่ ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
          (๓)อำนาจหน้าที่ ผู้ช่วยประธาน ปฏิบัติงานตามคำสังประธาน

ที่มอบหมายงาน

          (๔)อำนาจหน้าที่ รองประธาน ทำตามหน้าที่ๆประธานแบ่งงานให้กำกับดูแล
          (๕)อำนาจหน้าที่ นายทะเบียน เก็บรายชื่อ ตรวจสอบสมาชิกเก่าใหม่

          (๖) อำนาจหน้าที่ เลขา เป็นผู้ตรวจสอบประสานงานทั่วไปทุกหน่วยงาน
          (๗) อำนาจหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนแจ้งข่าวของกองทุน

          (๑๒) อำนาจหน้าที่ โฆษก แจ้งข่าวประชุม ชี้แจ้งประเด็นต่างๆให้แก่

สมาชิกทราบ

         (๑๓) อำนาจหน้าที่ เหรัญญิก  เก็บเงิน ตรวจสอบเงินที่สมาชิกนำมาสมัคร
นำเข้าฝากเก็บที่บัญชีธนาคารให้เรียบร้อย

          ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการ “กฌอ” ประชุมกันเป็นประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นจะประชุมหรืออาจประชุมกันมากกว่าเดือนละครั้งก็ได้ ในการประชุมต้องมีกรรมการ“กฌอ”” มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม  ในกรณีเร่งด่วน ประธานมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาด

 

          ข้อ ๓๒ ให้ประธาน “กฌอ” เป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธาน “กฌอ” ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน“กฌอ” คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งประธาน “กฌอ” และรองประธาน “กฌอ” ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ “กฌอ” คนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการ “กฌอ”  มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด  ในการประชุมครั้งใด มีเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์เข้าประชุม จะเป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น ๆและให้ประธานเป็นรองประธานในการประชุม แต่ไม่มีอำนาจในการลงคะแนนมติใดๆ

 

          ข้อ ๓๓ ประธาน, กรรมการ “กฌอ” ย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
          (๑) ตาย
          (๒) ลาออก
          (๓) หมดวาระ
          (๔) ประธานสงฆ์วัดไทยไอซ์ให้ออก เฉพาะตำแหน่ง ประธาน
          (๕) ประธาน
“กฌอ”ยื่นหนังสือประชุม คณะกรรมการ ๓ ใน ๔ มีมติให้ออก 

        (๖) ประธานลาออกให้แจ้งต่อเลขา โดยเลขา นำเสนอต่อเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์อนุมัติเห็นชอบ  ประธานลาออก ให้กรรมการสิ้นสภาพกรรมการไปด้วย คงใว้แต่นายทะเบียน และให้มีการแต่งตั้งประธานใหม่ ภายใน ๗ วัน  ประธานลาออกให้เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ รักษาการประธานจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานคนใหม่

          (๖) เมื่อคณะกรรมการลาออก ให้ที่ประชุมเสนอบุคคลเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยเสียง ๓ ใน ๔

          (๓๔)  ในกรณีที่ประธาน “กฌอ” ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน“กฌอ” ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน “กฌอ” อาจมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งให้กรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 

หมวด ๗
การทะเบียน การเงิน และการบัญชี
_________________

 

          ข้อ ๓๕ “กฌอ” ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่มติ “กฌอ” กำหนด และให้เก็บรักษาไว้ที่สำนักงาน พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนด้วยและให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบหกสิบวันนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิก ให้ “กฌอ” รายงานนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดตามระยะเวลาในวรรคหนึ่ง

 

          ข้อ ๓๖ “กฌอ”  ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีที่แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย

 

          ข้อ ๓๗เงินทุกประเภทที่ “กฌอ” ได้รับต้องนำฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ในนามของ “กฌอ”

 

 

          ข้อ ๓๘เงินหรือผลประโยชน์ของ “กฌอ” ที่ได้รับมาหรือมีผู้บริจาคด้วยศรัทธา หรือดอกผลที่ฝากธนาคารให้ตกเป็นของ “กฌอ” ทั้งสิ้น

 

          ข้อ ๓๙ ภายในหกสิบวันนับแต่วันครบรอบดำเนินการของกองทุนกรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์ ของทุกปี“กฌอ” จะต้องทำบัญชีงบดุลตามแบบที่มติ “กฌอ” กำหนดเอาใว้ ให้นายทะเบียน รายงานเสนอต่อเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ เพื่อรับทราบ 

          ข้อ ๔๐ หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล“กฌอ” ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

 

 

                                         หมวด๘
                           กรมธรรม์ สิทธิผู้รับ
ประโยชน์

ข้อ ๔๑กรมธรรม์มีผล
          (๑) สมาชิกตาย 
          (๒) ผู้รับกรมธรรม์ตาย
          (๓) สมาชิกตาย ให้ตัดสิทธิ ผู้รับกรมธรรม์ไปด้วย
          (๔) ผู้รับกรรมธรรม์ตายไม่ตัดสิทธิ สมาชิก

          (๕) ถ้าสมาชิกตายและผู้รับกรมธรรม์ตาย จ่ายแค่ศพเดียว

 (๖) สมาชิกมีสิทธิทำกรมธรรม์ซ้ำกันได้แต่ทาง“กฌอ” จะจ่ายสิทธิผู้รับเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่เจตนา

          (๗) สมาชิกได้รับสิทธิไปแล้ว ยกเลิกการเป็นสมาชิกต่อก็ได้

แต่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ต้องได้รับมติจากที่ประชุม ของ “กฌอ” เสียก่อน

 

 

หมวด ๙
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ
___________________

 

            ข้อ ๔๒ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ จะกระทำได้เมื่อไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ “กฌอ”  และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องแล้วก็ใช้บังคับได้

 

หมวด ๑๐
การเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
_______________

 

          ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ให้เลิก “กฌอ” ให้คณะกรรมการ “กฌอ” ประชุมพิจารณาว่าสมควรเลิกหรือจะมีทางแก้ไขประการใด ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เลิกและมีเหตุผลอันนำมาซึ่งประโยชน์ ให้ ถือเอามติ เสียงส่วนมากและนำเสนอเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์เพื่อพิจารณาต่อไป

 

          ข้อ ๔๔ เมื่อ “กฌอ” ต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของการกุศล โดยได้รับความเห็นชอบ จากเจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์

บทเฉพาะกาล
___________

 

          ข้อ ๔๕ ให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของการกุศล ในกรณีต้องถูกยกเลิกด้วยเหตุกรณีใดๆก็ตาม ตามมติในที่ประชุมของกรรมการ และสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน

           ข้อ ๔๖ ให้ประธานกรรมการ “กฌอ” เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่กฎระเบียบได้ตราเอาใว้  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่

           ข้อ ๔๗ ให้กรรมการและประธาน มีวาระ ๒ ปี นับจากวันประกาศให้บริการกองทุนกรรมธรรม์ฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดไทยไอซ์แลนด์

   ข้อ ๔๘ กฎระเบียบข้อบังคับข้อใดที่ขัดกับข้อบังคับ แต่ไม่ผิดวัตถุประสงค์เจตนา โดยมีคณะกรรมการเสียงส่วนมากรับรองเป็นวาระเร่งด่วน ให้ยึดถือ มติของการลงคะแนนในครั้งนั้น ในการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ ไม่ถือว่าผิดกฎข้อบังคับในรเบียบของ “กฌอ”

 

ให้ไว้  ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 
วัดไทยไอซ์แลนด์

ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556
งานทำบุญสงกรานต์ วัดไทยไอซ์แลนด์
เชิญเทียวงานสงกรานต์
กงสุลสัญจร
งานครอบครัวกลางแจ้งสมาคมไทยไอซ์แลนด์
งานผ้าป่าสามัคคี อาคูเรย์รี่
งาน กศน
งานประเพณีสงกรานต์ประเทศไอซ์แลนด์ article
วันเด็กประเทศไอซ์แลนด์ article
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไอซ์แลนด์ article
ลอยกระทง 2552 article
ผ้าป่าเดนมาร์ก -ไอซ์แลนด์ article
งานกลางเต้นท์ Gindavík article
งานรวมน้ำใจภาคตะวันตก ไอซ์แลนด์ article
กงสุญสัญจรครั้งที่ 7 article
แมวน้ำที่ธานน้ำแข็งไอซ์แลนด์
สมาคมไทยไอซ์แลนด์จัดงานวันเด็ก
ยกย่อง 'กัปตัน' เป็นฮีโร่ article
วันเด็กแห่งชาติ article
สโน 2008 article
สนามบิน "อู่ตะเภา" article
งานประเพณีลอยกระทง article
พิธีวางดอกไม้จันทน์ article
วัดไทยไอซ์แลนด์ article
ไอซ์แลนด์ไกล้ล้มละลาย
Reykjavik - เชิญเที่ยวงานลอยกระทง วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ที่ Rimaskoli
งานบวชชีพราหม์
16-17 สิงหาคม 2008 ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (Ordination Ceremony and Practice Basic Meditation on 16-17 ágúst 08))
ทำบุญเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 19 july 08
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 article
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 พระพรรษา article
สามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยไอซ์แลนด์ article
Midnight Sun article
ไอซ์แลนด์มีสโนตกทั้งอาทิตย์ article
คณะนักเรียนKopavog เข้าฟังบรรยายพุทธศาสนา article
งานฟุตบอลประเพณี 2549 article
วันแม่แห่งชาติ วัดไทยไอซ์แลนด์ article
60 ปี article
Miss World Final 2005 article
LONG LIVE THE KING article
ทีมฟุตบอลไทยไอซ์แลนด์ article
กงสุลสัญจรครั้งที่ 3 article
Jokulsarlon ธารน้ำแข็ง article
งานสงกรานต์ 2548 article
น้ำแข็งจากขั่วโลกเหนือ article
ปิดการเรียนของศูนย์ article
งานกงสุลสัญจร article
วิชาชีพแค่ชาวไทย article
ทีมฟุตบอลไทยไอซ์แลนด์ article
มุทิตาสักการะแด่พระครูใหม่ article
5 ธันวามหาราช article
ล่องเรือ article
รับลมหนาวกับ 5 ภู-ดอยยอดนิยม article
ไอซ์แลนด์วันนี้ article
กงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ณ ประเทศไอซ์แลนด์ article
ชมภาพต่อ article
ภาพแข่งขันฟุตบอลประเพณี ปี 2547 article
มยุริน มาแปลก อยากไปนิพพาน article
แผนทีประเทศไอซ์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.